מדיניות ופרטיות

תקנון האתר והסבר כללי
ברוך בואכם לאתר "ערך מוסף"

 1. באתר זה מוצעים לנוחיותכם מוצרים ושירותים מיצרנים ומשווקים שונים,פרי עבודתם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים המועסקים בארגונים חברתיים (להלן בהתאמה: "המוצרים"; "הספקים").
   
 2. מעבר למתן אפשרות לספקים לפרסם את מוצריהם באתר זה, לבנק אין כל קשר מכל מין וסוג שהוא לכל פעולה הנובעת או הקשורה לרכישה של כל מוצר המתפרסם באתר זה, על ידי הספקים.
   
 3. המוצרים המוצעים למכירה הינם באחריותם המלאה של הספקים. בנק אינו מוכר את המוצרים הנ"ל ואינו חב כל  אחריות בכל הקשור למוצרים אלה לרבות בכל הקשור לטיב המוצרים, הימצאותם במלאי, איכותם, עמידותם, התאמתם, מחירם, אספקת המוצרים, עיכוב בזמני אספקת המוצרים, איסוף המוצרים, אחריות, ביטול הרכישה/העסקה, החזר כספים, החלפה, השבה, התקנה הוראות הפעלה  וכיוצ"ב. האחריות המלאה והבלעדית בכל הקשור למוצרים/שירותים אלה, כאמור לעיל, חלה כאמור אך ורק על הספקים ולא על הבנק.
   
 4. בהצגת המוצרים/השירותים באתר זה אין משום המלצה או הבעת דעה  מצד הבנק, מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין,  הן לגבי הספקים והן לגבי המוצרים הנ"ל וכדאיות רכישתם.
   
 5. יודגש כי פעולת המכירה של המוצרים, על כל מרכיביה, תתבצע  ישירות מול  הספקים, כאשר הבנק אינו מעורב בפעולות הרכישה הנ"ל בשום שלב. כל שאלות ובירורים הקשורים לרכישת המוצרים או השירותים, הן לפני הרכישה, במהלכה  ולאחריה יש לפנות ישירות לספקים ולא לבנק.
   
 6. ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר של המוצר. הבנק אינו מחויב לעדכן מידע זה ואינו אחראי אם חל שיבוש או טעות בפרטים המופיעים ליד כל מוצר לרבות בכל הקשור לתיאור המוצר, מחיר וכיוצ"ב , לרבות בכל הקשור לקיום הפרשי גוונים בין תצלום המוצרים המפורסמים באתר לבין הגוונים האמתיים במציאות.
   
 7. מחירי המוצרים המוצגים באתר, אינם משקפים את המחיר הנמוך ביותר בשוק, או את כדאיות הרכישה. על הרוכשים להתכבד ולבדוק בעצמם מחירים אלה ולבצע השוואות מחירים.
   
 8. במצורף לכל מוצר נספח פניה לספק. על הרוצים לרכוש מוצרים למלא את נספח הפניה הנ"ל, להעבירו ישירות לספק ולפעול בהתאם להוראות המופיעות באותו נספח. פרטי הנספח שמולאו אינם נשמרים בבנק או מגיעים לידיעת הבנק. ויובהר שלבנק אין כל אחריות אם פרטי נספח הפניה  שמולאה נקלטו אצל הספק או שהזמנת המוצר הינה ברת בצוע.
   
 9. בכל הקשור למכירה או אי המכירה של  המוצרים הנ"ל, הבנק אינו חב בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, מכל מין וסוג שהוא לרבות דמי נזיקין מכל מין וסוג שהוא, הפסדי רווחים, דמי נזיקין עונשים, נזקים מיוחדים, נזקים מקריים ,נזקים תוצאתיים וכיוצ"ב.  הבנק לא יפצה כל גורם בגין נזקים אלו.
   
 10. הבנק שומר לעצמו הזכות לשנות בכל עת את התקנון ו/או מי מהוראותיו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ויובהר כי המידע, התכנים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור עימם המופיעים באתר זה והתנאים לשימוש בהם ניתנים לשינוי/הפסקה לפי החלטת הבנק ללא כל צורך בהודעה מראש.
   
 11. הבנק אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או שיקטעו, או שיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, קשיים או תקלות . לבנק אין כל אחריות לכל פגם בפעילות האתר.